Пожарогасителни инсталации

fire_alarm_system_maintenance
 

Автоматично пожарогасене

Предлагаме пожарогасителни инсталации, използващи безвредни за хората, околната среда и имуществото гасителни агенти, синтезирани на базата на флуоровъглеводородите.

Тези инсталации са подходящи за приложение в затворени пространства, където локализирането и потушаването на пожара трябва да стане бързо, чисто без остатъчни продукти и безопасно, както за хората, така и оборудването.

Нашите услуги:


 

Пожарогасителни инсталации с гасителен агент FM-200 

Гасителният агент FM-200 е изключително ефективен гасителен агент с много ниска стойност на параметъра време за изпускане. Той е чист гасителен агент с бързо действие в зони с повишена опасност, подходящ за защита на сложно и скъпо електронно оборудване, компютри, софтуер, файлове с данни, комуникационно оборудване, сложна медицинска техника. Високата точка на кипене на агента съчетано с подходящото проектиране на гасителната инсталация гарантират липсата на опасност от термичен шок на електронното оборудване. FM-200 е електрически непроводим, не корозира металите в електронното оборудване и това го прави безопасен за използване в помещения с активно електрическо оборудване. 

Гасителният агент FM-200 се използва за потушаване на пожари клас А и В в началния им стадий в рамките на 10 секунди. Спирането на пожара в критичните няколко секунди преди разрастването му е изключително важно, тъй като не причинява щети на имуществото и хората. Това може да предотврати огромни финансови загуби от повреда на скъпо технологично оборудването. 

Ефективността на пожарогасителните инсталации с FM-200 се дължи до голяма степен на механизма на гасене, който преминава през два етапа. Гасителният агент FM-200 принадлежи към веществата използвани в хладилните системи и е ефективен агент за топлопредаване. Първоначално FM-200 отнема топлинната енергия на пожара, докато стане невъзможно поддържането на горенето. Следва химична реакция, при която изпуснатите свободните радикали спират самоподдържащата се верижна реакция на горивния процес.

 Минималната проектна концентрация на гасителния агент FM-200, която спира развитието на пожара е 7%, допустимото безопасно ниво на концентрацията за хора е 9% при максимално допустима безопасна концентрация 10,5% и продължителност на въздействие на агента върху хората 1 минута. FM-200 е без цвят, без мирис, не разрушава озоновия слой в атмосферата и не остава следи от замърсявания след гасенето.

 С помощта на този гасителен агент старите пожарогасителни инсталации, излолзващи Halon 1301 могат успешно да бъдат преработени в нови инсталации с FM-200, при това с минимални технически и финансови ресурси. Инсталациите с FM-200 изискват до 90% по-малко пространство сравнено с това необходимо за аналогични инсталации с СО2 или инертни газове.

Системи за пожарогасене с гасителен агент ARGOGEN IG-01 ARGOGEN IG-55, ARGOGEN IG-100

Основни характеристики на системите за пожарогасене с инертен газ:

Приложение: Инсталациите с инертни газове имат разнообразни приложения. Използват се за пожарозащита на компютри, телекомуникационно оборудване, електрически инсталации и друго оборудване. Особено подходящи са за защита на архиви, музеи, библиотеки и други обекти с ценно и уникално имущество.